Facebook

Riodinidae Family

Click Here

Riodininae subfamily – Riodinini tribe – A

Amarynthis - Amphiselenis - Ancyluris - Baeotis - Barbicornis - Brachyglenis - Calephelis - Caria - Cariomothis - Cartea - Chalodeta - Chamaelimnas - Charis - Chorinea - Colaciticus - Crocozona - Cyrenia - Dachetola - Detritivora - Exoplisia - Isapis

Riodininae subfamily – Riodinini tribe – B

Ithomeis - Lasaia - Lyropteryx - Melanis - Metacharis - Monethe - Nahida - Necyria - Nirodia - Notheme - Panara - Paraphthonia - Parcella - Pheles - Riodina - Rhetus - Seco - Siseme - Syrmatia - Themone

Riodininae subfamily – Misc tribe

Adelotypa - Anteros - Ariconias - Aricoris - Calociasma - Calospila - Catocyclotis - Dysmathia - Helicopis - Hypophylla - Joiceya - Livendula - Menander - Minotauros - Mycastor - Nymphidium - Ourocnemis - Pandemos - Periplacis - Rodinia - Sarota - Setabis - Zelotaea

Comments are closed.

left footer navigation Insect-collection Fossil-collection