Facebook

Pieridae Family

Click Here


The Pieridae is a family of about 700 species found mostly in Africa and Asia.  They are mainly characterize by their white or yellow coloration and often accompanied with black spots.  Some popular species: Brimstone (Gonepteryx rhamni), California dogface butterfly (Zerene eurydice), Catalina Orangetip (Anthocharis cethura catalina) , Cloudless Sulphur (Phoebis sennae), Clouded Yellow (Colias croceus), Orange Tip (Anthocharis cardamines).

Coliadinae subfamily

Abaeis - Anteos - Aphrissa - Catopsilia - Colias - Dercas - Eurema - Gandaca - Gonepteryx - Kricogonia - Nathalis - Phoebis - Prestonia - Pyrisitia - Rhabdodryas - Terias - Teriocolias - Zerene

Pierinae subfamily - Misc tribe

Anthocharis - Calopieris - Colotis - Eroessa - Eronia - Euchloe - Gideona - Hebomoia - Hesperocharis - Leptosia - Nepheronia - Pareronia - Zegris

Pierinae subfamily - Pierini tribe - A
Aoa - Aporia - Appias - Archonias - Ascia - Baltia - Belenois - Catasticta - Cepora - Charonias - Delias - Dixeia - Elodina - Eucheira - Ganyra - Glennia - Hypsochila - Infraphulia - Itaballia - Ixias - Leodonta - Leptophobia - Leuciacria

Pierinae subfamily - Pierini tribe - B

Mathania - Melete - Mesapia - Mylothris - Neophasia - Pereute - Perrhybris - Phrissura - Phulia - Piercolias - Pieriballia - Pieris - Pinacopteryx - Pontia - Prioneris - Pseudomylothris - Reliquia - Saletara - Sinopieris - Tatochila - Theochila

 

Comments are closed.

left footer navigation Insect-collection Fossil-collection