Facebook

Cetoniidae family

 

Click Here

 

Members of the flower beetle family are part of a group from the subfamily of Cetoniinae. Most are diurnal and will visit flowers for pollen and nectar. Larger species such as the Goliathus beetle will be found licking off ripe fruits fallen on the ground or sugary sap found on tree trunks. There are more than 4,000 species known to man at this present time.

 

Cetoniinae Misc. Tribe

Agestrata - Apocnosis - Argyripa - Charadronota - Clinteria - Conradtia - Cotinis - Dermolepida - Digenethle - Eupoecila - Golinca - Guatemalica - Gymnetis - Hadrodiplognatha - Haematonotus - Heteroclita - Hologymnetis - Hoplopyga - Inca - Lethosesthes - Lomaptera - Marmarina - Mycteristes - Phaedimus - Pogoniotarsus - Polyphylla - Porphyronota - Pseudinca - Rhinocoeta - Stethodesma - Theodosia - Uloptera

 

Cetoniini tribe

Alleucosma - Amauroleucocelis - Anelaphinis - Centrantyx - Cetonischema - Chrysopotosia - Cosmesthes - Cosmiophaena - Cyclophorellus - Dicranobia - Epicometis - Euphoria - Gametis - Glycosia - Glycyphana - Homothyrea - Leucocelis - Mausoleopsis - Micrelaphinis - Niphobleta - Oxythyrea - Pachnoda - Pachnodella - Phonotaenia - Phoxomela - Potosia - Protaetia - Psacadoptera - Rhabdotis - Rhabdotops - Sternoplus - Tephraea - Trichostetha - Tropinota - Xeloma

Goliathini Tribe A

Aphanochroa - Aphelorrhina - Argyrophegges - Asthenorhina - Bothrorrhina - Brachymitra - Caelorrhina - Ceratorhina - Cetonia - Cheirolasia - Chelorrhina - Chlorocara - Chordodera - Coelorrhina - Compsocephalus - Cosmiomorpha - Cyphonocephalus - Cyprolais - Daedycorrhina - Dicellachilus - Dicheros - Dicranocephalus - Dicronorhina - Diplognatha

Goliathini Tribe B

Dymusia - Dyspilophora - Eccoptocnemis - Euchloropus - Eudicella - Fornasinius - Genyodonta - Gnathocera - Gnorimimelus - Hegemus - Herculaisia - Heterorrhina - Hypselogenia - Ingrisma - Ischnoscelis - Jumnos - Mecynorhina - Megalorrhina - Melinesthes - Mystroceros - Narycius - Neophaedimus - Neoscelis - Neptunides - Pedinorrhina - Plaesiorrhina

 

Goliathini Tribe C

Plaesiorrhinella - Platynocephalus - Pseudotorynorrhina - Ptychodesthes - Ranzania - Rhomborrhina - Smaragdesthes - Stephanocrates - Stephanorrhina - Taurrhina - Tmesorrhina - Torynorrhina - Trigonophorus

 

Goliathus Genus

Goliathus

Stenotarsiini tribe

Anochilia - Bricoptis - Celidota - Chalcopharis - Chromoptilia - Cyriodera - Dilochrosis - Dirrhina - Doryscelis - Euchroea - Euryomia - Hemilia - Ischiopsopha - Liostraca - Megaphonia - Morokia - Mycterophallus - Panglaphyra - Parachilia - Poecilopharis - Pseudeuryomia - Pygora - Pyrrhopoda - Stenotarsia - Thaumastopeus - Trichaulax -Vieuella

Taenioderini Tribe

Bombodes - Chalcothea - Chalcotheomima - Clerota - Coilodera - Eumacronota - Euselates - Hemichalcothea - Ixorida - Meroloba - Plectrone - Pseudochalcothea - Taeniodera

?
?

 

Comments are closed.

left footer navigation Insect-collection Fossil-collection